اتاق چوبی فلزی کامیونت

اتاقهای باری فلزی داخل چوب۱۰چرخ و۶چرخ باطول ۶الی ۷متر عرض۲۴۰الی ۲۵۰ ارتفاع ۱۱۲ الی ۱۳۰.شاسی ازناودانی ۱۲مخصوص تیرریزی از ناودانی ۱۰ .بغل ازپروفیل ۱۰۰×۴۰.کف ازچوب روسی ۵سانتی دیواره ها از چندلا ۱۵میل ضداب خارجی.نصب قرقره وقلاب ،نردبان ،جعبه ،گلگیروجاچادرمخصوص.رنگ امیزی وخطاطی بااستراپوکسی ورنگ اتومبیلی.

اتاق چوبی فلزی کامیونت

اتاق چوبی فلزی کامیونت